framework

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 3: Cynefin framework

Đây là phần 3 của sê ri blog về các framework và cách thức trong decision making, critical thinking (suy tư phản biện) hay problem solving. Trong phần 3 này, tôi sẽ nói về một phương thức mang tên Cynefin framework (phát âm tiếng Anh là /kəˈnɛvɪn/ – “cơ nê vin”). Những tình huống khác

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 3: Cynefin framework Read More »