goals and systems

Goals vs Systems – Bạn chọn mục tiêu hay hệ thống?

Mục tiêu có thể cung cấp hướng đi và đẩy bạn đi lên trong thời gian ngắn, nhưng một Hệ Thống được thiết kế hoàn hảo mới chính là cái giúp bạn thành công.

Goals vs Systems – Bạn chọn mục tiêu hay hệ thống? Read More »