critical thinking

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 2: Issue Trees

Issue Trees cũng giống như là bản đồ của vấn đề. Chúng mang đến cách nhìn rõ ràng và có hệ thống vào vấn đề mà bạn cần giải quyết. Nó giúp bạn chia một vấn đề lớn thành những phần nhỏ và dễ quản lý hơn, và giúp bạn sắp xếp thứ tự để ưu tiên giải quyết phần nào trước. Nói một cách khác, Cây Vấn Đề rất hữu dụng cho chiến lược “Chia nhỏ và Chinh phục”.

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 2: Issue Trees Read More »

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 1: Decision Matrix

Ma trận quyết định là phương thức để bạn đưa ra sự lựa chọn tốt nhất bằng cách so sách chúng dựa theo các nhân tố khác nhau. Đây là một phương thức rất phổ biến trong kinh tế, khoa học, kĩ thuật, và rất hữu ích kể cả trong đời sống hàng ngày.

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 1: Decision Matrix Read More »