phát triển bản thân

Phân loại mục tiêu học và quá trình phát triển kỹ năng qua Bloom’s framework

Trong blog này, tôi muốn chia sẻ với bạn một framework để bạn có thể mổ xẻ việc học của bạn theo các mục tiêu, các giai đoạn để có thể theo dõi và đánh giá khả năng của mình một cách tốt hơn.

Phân loại mục tiêu học và quá trình phát triển kỹ năng qua Bloom’s framework Read More »