decision-making

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 3: Cynefin framework

Đây là phần 3 của sê ri blog về các framework và cách thức trong decision making, critical thinking (suy tư phản biện) hay problem solving. Trong phần 3 này, tôi sẽ nói về một phương thức mang tên Cynefin framework (phát âm tiếng Anh là /kəˈnɛvɪn/ – “cơ nê vin”). Những tình huống khác […]

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 3: Cynefin framework Read More »

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 1: Decision Matrix

Ma trận quyết định là phương thức để bạn đưa ra sự lựa chọn tốt nhất bằng cách so sách chúng dựa theo các nhân tố khác nhau. Đây là một phương thức rất phổ biến trong kinh tế, khoa học, kĩ thuật, và rất hữu ích kể cả trong đời sống hàng ngày.

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 1: Decision Matrix Read More »